TÉLÉCHARGER BAIBOLY MALAGASY PDF

Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Ary hoy izy; Mandositra ny tavan’i Saray tompovaviko aho. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Indro, efa nataoko ho tomponao izy, ary ny rahalahiny rehetra nomeko ho mpanompony; ary vary sy ranom-boaloboka no namelomako azy; koa inona indray no hataoko aminao, anaka?

Nom: baiboly malagasy pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 35.90 MBytes

Aoka ny rano ho be zava-manan’aina; ary aoka hisy vorona hanidina ambonin’ny tany eny amin’ny habakabaky ny lanitra. Bilana sy Zavana ary Akana. Izaho no Jehovah, Andriamanitr’i Abrahama rainao sy Andriamanitr’Isaka; ny tany izay andrianao dia homeko anao sy ny taranakao; 14 ary ny taranakao ho be tahaka ny vovoka amin’ny tany; dia hiely any andrefana sy any atsinanana ary any avaratra sy any atsimo ianao; ary aminao sy ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny? Raha mahita dimam-polo marina ao an-tanàna Sodoma Aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra noho ireny.

Ny Baiboly, ny heviteniny

baibily Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny biboly, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Hampanatitra zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Tsy baibboly hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.

Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy.

  TÉLÉCHARGER BANA C4 MAKUMBA MP3 GRATUIT

La Bible Malgache en texte intégral

Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Alefaso ary aho handeha ho any amin’ny tompoko. Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo malaagasy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana malagzsy.

Ny mara rehetra ho karamanao, baibo,y niteraka mara ny ondry aman’osy rehetra: Ary Jakoba dia efa malagady ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada.

Ary nolazaiko tamin’ny ombiasy izany, nefa tsy nisy nahalaza ny heviny bqiboly. Efa nahatonga loza amiko ianareo, fa efa nomaimboinareo eto amin’ny mponina amin’ny tany aho, dia amin’ny Kananita sy ny Perizita; nefa baibily aho, ka dia hiangona hamely ahy izy ireo ka hamono ahy; dia nalagasy fongotra aho, dia izaho sy ny ankohonako. Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka.

Indro, Bbaiboly rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Mba henoy kely ange izao nofy izao: Amidio amiko ary aloha ny fizokianao.

Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, pxf ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

  TÉLÉCHARGER MAES PURE GRATUITEMENT

baiboly malagasy pdf

Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. Anaka; ary hoy izy taminy kosa: Iza indray moa ianao? Inona izato mwlagasy anao, ry Hagara? Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao.

Konkordansa.

Aiza ny vadiko, mba hanambadiako azy? Apetraho eto anatrehan’ny havako sy ny havanao izany, hitsarany antsika roa lahy, 38 Izao roa-polo taona izao no nitoerako tany aminao; ny ondrivavinao sy ny osivavinao tsy mba namotsotra, ary tsy mba nihinana ny ondrilahy avy tamin’ny ondrinao aho. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Satria hoy izaho anakampo: Ankehitriny dia hidera an’i Jehovah aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Joda; dia nitsaha-jaza izy.

baiboly malagasy pdf

Mpisafo ianareo; hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Mba atopazy ny masonao ka jereo, fa sadika sy mara ary sada ny lahy rehetra izay mikambana amin’ny ondrivavy sy baibboly osivavy, satria efa hitako izay rehetra nataon’i Labana taminao.

Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho?